Javna dražba MAGOS d.o.o. u stečaju

JAVNA DRAŽBA MAGOS d.o.o. u stečajuNa temelju odluke skupštine vjerovnika MAGOS d.o.o. u stečaju, Varaždinska 61, Popovec, 10360 Sesvete, OIB: 03165894182 od dana 14.06.2018. godine, stečajni upravitelj upućuje javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju slijedećih pokretnina:

1.N3 teretni automobil MERCEDES ACTROS 2640 LS, broj šasije WDB9542411K363375, godina proizvodnje 1998., nije u voznom stanju, po početnoj cijeni od 17.875,00 kn


2.N2 teretni automobil IVECO EUROCARGO MI 75 E 15 R, broj šasije ZCFA751002282643, godina proizvodnje 1999., nije u voznom stanju, po početnoj cijeni od 6.098,00 kn


3. N1 teretni automobil MERCEDES 310 D, broj šasije WDB6024181P379524, godina proizvodnje 1994., nije u voznom stanju, po početnoj cijeni od 1.848,00 kn


4.PRIKOLICA KOGEL SN 24, broj šasije WK0SN002440711094, godina proizvodnje 2004., nije u voznom stanju, po početnoj cijeni od 7.949,00 kn


5.LINIJA ZA PRAŠKASTO BOJANJE METALNIH PROIZVODA – PLASTIFICIRANJE – linija nije kompletna, dijelovi su oštećeni, većim djelom kao koristan metalni otad, po početnoj cijeni od 20.528,00 kn


Prodaja pokretnina se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“, bez garancije i isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora.

Zainteresirani ponuditelji trebaju ponude s prilozima u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici dostaviti isključivo kao preporučenu poštansku pošiljku stečajnom upravitelju Tomislavu Strniščaku na adresu Gorčica 10, Šenkovec, 40 000 Čakovec , s naznakom na prednjoj strani i poleđini „NE OTVARAJ – PONUDA ZA MAGOS d.o.o. u stečaju“, najkasnije do 02.07.2018. do 12:00 sati. Ponude pristigle nakon tog roka neće se razmatrati.

Ponudi koja mora biti naslovljena na MAGOS d.o.o. u stečaju, Varaždinska 61, Popovec, 10360 Sesvete, OIB: 03165894182 se prilaže odnosno mora biti navedeno:

1.Zainteresirani ponuditelju uz svoju ponudu, osim isticanja cijene koju nude za pojedinu pokretninu, trebaju dostaviti i dokaz uplaćene jamčevine, za predmete prodaje pod rednim brojevima 2,3 i 4 po 1.000,00 kuna (tisuću kuna) za svaki, a pod rednim brojevima 1 i 5 po 2.000,00 kn (dvijetisućekuna) za svaki.

2.U ponudi mora biti navedeno da ponuditelj prihvaća u cijelosti uvjete natječaja te da njegova ponuda ostaje na snazi 45 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Obvezujuća ponuda mora biti potpisana. Ponude se podnose u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati. Ponuđena cijena ne može biti niža od objavljene početne cijene i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci (adresa, , broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog neprihvaćanja). Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude, s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluku o najpovoljnijem ponuditelju. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće razmatrati. Ukoliko ponuditelj u jednoj ponudi nudi kupnju više pokretnina, a nije naveo za koju pokretninu se uplaćeno jamstvo odnosi, smatra se da se odnosi na prvu odgovarajuću pokretninu po redoslijedu navedenoj u ovome natječaju.

Ponuditelj čija ponuda bude odabrana, primiti će poziv za uplatom ostatka kupoprodajne cijene, te treba izvršiti uplatu ostatka ponuđene cijene u roku do 8 dana, u protivnom se smatra da je odustao od kupnje i gubi pravo na kupnju, a jamstvo zadržava MAGOS d.o.o. u stečaju. Odmah po uplati ostatka cijene, kupac se obvezuje u daljnjem roku od 8 dana preuzeti pokretninu koja se nalazi na lokaciji Popovec, Varaždinska 61, u protivnom plaća naknadu za zauzeće zemljišta od 50.00 kuna dnevno.

Jamčevina se uplaćuje isključivo putem virmana na račun MAGOS d.o.o. u stečaju, Privredna banka Zagreb d.d. IBAN HR22 2340 0091 1900 2658 2

Račun se izdaje isključivo na ime fizičke/pravne osobe koja je kupac.

Povrat jamčevine ponuditelja koji nisu uspjeli vrši se najkasnije u roku od 15 dana od izvršene kupoprodaje.

Komisijsko otvaranje ponuda će biti 03.07.2018. godine u 12:00 sati. Nakon izvršene kupoprodaje o ishodu će biti obaviješteni svi ponuditelji objavom na web stranici www.magos.hr.

Pokretnine su mogu razgledati dana 28.06.2018. godine u 11:00 sati uz obaveznu prethodnu najavu i dogovor sa službom stečajnog upravitelja na mob 095 8444 643 najkasnije do 26.06.2018. godine, a nalaze se na lokaciji Varaždinska 61, Popovec, 10360 Sesvete. Razgledavanje bez prethodnog dogovora sa stečajnim upraviteljem nije moguće.

Za dostavu Elaborata procijene vrijednosti pokretnina na uvid molim obratiti se na mob 095 8444 643, email: stecajniupravitelj.tstrniscak@gmail.com ili ga možete preuzeti na web stranici www.magos.hr.

strelica 1 Kliknite ovdje kako bi preuzeli elaboratstrelica 2

MAGOS d.o.o. u stečaju sve do potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak

Kontakt informacije radnim danom od 08:00-16:00 sati: mob 095 8444 643